Warunki korzystania

Witryna Tech Bell znajdująca się pod adresem techbell.xyz jest chronionym prawem autorskim dziełem należącym do Tech Bell. Niektóre funkcje Witryny mogą podlegać dodatkowym wytycznym, warunkom lub regułom, które zostaną opublikowane w Witrynie w związku z takimi funkcjami.

Wszystkie takie dodatkowe warunki, wytyczne i zasady są włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków.

Niniejsze Warunki użytkowania opisują prawnie wiążące warunki, które nadzorują korzystanie z Witryny. LOGUJĄC SIĘ NA STRONIE, ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI i oświadczasz, że masz upoważnienie i zdolność do zawarcia niniejszych Warunków. ABY UZYSKAĆ ​​DOSTĘP DO WITRYNY, MUSISZ MIEĆ CO NAJMNIEJ 18 LAT. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI ZAPISAMI NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE ZALOGUJ SIĘ I / LUB KORZYSTAJ Z WITRYNY.

Warunki te wymagają indywidualnego korzystania z sekcji 10.2 arbitrażu w celu rozwiązywania sporów, a także ograniczenia środków prawnych dostępnych w przypadku sporu.

Dostęp do Witryny

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków.  Firma udziela użytkownikowi nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwołalnej, ograniczonej licencji na dostęp do Witryny wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek.

Pewne ograniczenia. Prawa zatwierdzone w niniejszych Warunkach podlegają następującym ograniczeniom: (a) nie możesz sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, przenosić, cedować, rozprowadzać, hostować ani w inny sposób wykorzystywać Witryny do celów komercyjnych; (b) nie będziesz zmieniać, tworzyć dzieł pochodnych, dezasemblować, odtwarzać kompilacji ani odtwarzać kodu źródłowego jakiejkolwiek części Witryny; (c) nie będziesz uzyskiwać dostępu do Witryny w celu stworzenia podobnej lub konkurencyjnej witryny internetowej; oraz (d) z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadna część Witryny nie może być kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, publikowana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, chyba że wskazano inaczej, jakiekolwiek przyszłe wydanie, aktualizacja lub inne dodatki do funkcjonalności Witryny podlegają niniejszym Warunkom. Wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności w Witrynie muszą być zachowane na wszystkich jej kopiach.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania działania Witryny za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Zatwierdziłeś, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek zmiany, przerwy lub zamknięcie Witryny lub jakiejkolwiek części.

Brak wsparcia lub konserwacji.  Zgadzasz się, że Firma nie będzie miała obowiązku zapewnienia Ci wsparcia w związku z Witryną.

Z wyłączeniem wszelkich Treści użytkownika, które możesz dostarczyć, zdajesz sobie sprawę, że wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i tajemnice handlowe, w Witrynie i jej zawartości należą do Firmy lub jej dostawców. Należy pamiętać, że niniejsze Warunki i dostęp do Witryny nie dają żadnych praw, tytułów ani udziałów w jakichkolwiek prawach własności intelektualnej, z wyjątkiem ograniczonych praw dostępu określonych w sekcji 2.1. Firma i jej dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa nieudzielone w niniejszych Warunkach.

Linki i reklamy innych firm; Inni użytkownicy

Linki i reklamy innych firm.  Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych i usług stron trzecich i / lub wyświetlać reklamy stronom trzecim. Takie linki i reklamy osób trzecich nie są kontrolowane przez Firmę, a Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek linki i reklamy osób trzecich. Firma zapewnia dostęp do tych linków i reklam stron trzecich wyłącznie dla wygody użytkownika i nie przegląda, nie zatwierdza, nie monitoruje, nie zatwierdza, nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do linków i reklam osób trzecich. Korzystasz ze wszystkich linków i reklam podmiotów zewnętrznych na własne ryzyko i powinieneś zachować przy tym odpowiedni poziom ostrożności i dyskrecji. Po kliknięciu któregokolwiek z linków i reklam stron trzecich, obowiązują odpowiednie warunki i zasady stron trzecich, w tym praktyki dotyczące prywatności i gromadzenia danych stron trzecich.

Inni użytkownicy.  Każdy użytkownik Witryny ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie własne Treści użytkownika. Ponieważ nie kontrolujemy Treści użytkownika, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za Treści użytkownika, dostarczone przez Ciebie lub przez inne osoby. Zgadzasz się, że Firma nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku takich interakcji. W przypadku sporu między Tobą a jakimkolwiek użytkownikiem Witryny nie mamy obowiązku angażowania się.

Niniejszym zwalniasz i na zawsze zwalniasz Firmę i naszych funkcjonariuszy, pracowników, agentów, następców i cesjonariuszy, a także zrzekasz się i zrzekasz się każdego przeszłego, obecnego i przyszłego sporu, roszczeń, kontrowersji, żądań, praw, zobowiązań, odpowiedzialności, działania i przyczyny wszelkiego rodzaju i natury, które powstały lub wynikają bezpośrednio lub pośrednio z Witryny lub które są bezpośrednio lub pośrednio związane z Witryną. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, niniejszym zrzekasz się sekcji 1542 kodeksu cywilnego Kalifornii w związku z powyższym, która stanowi: „ogólne zwolnienie nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel nie wie lub nie podejrzewa, że ​​istnieją na jego korzyść w czas wykonania zwolnienia, który, o ile był przez niego znany, musiał mieć istotny wpływ na jego ugodę z dłużnikiem. ”

Plik cookie Google DoubleClick DART.  Google jest jednym z zewnętrznych dostawców w naszej witrynie. Wykorzystuje również pliki cookie, znane jako pliki cookie DART, do wyświetlania reklam odwiedzającym naszą witrynę na podstawie ich wizyty na www.website.com i innych witrynach w Internecie. Odwiedzający mogą jednak zrezygnować z używania plików cookie DART, odwiedzając reklamę Google i Politykę prywatności sieci partnerskiej pod następującym adresem URL –  https://policies.google.com/technologies/ads

Zastrzeżenia

Witryna jest udostępniana na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”, a firma i nasi dostawcy wyraźnie zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków wszelkiego rodzaju, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, w tym wszelkich gwarancji lub warunków przydatności handlowej , przydatność do określonego celu, tytuł, cicha przyjemność, dokładność lub nienaruszanie praw. My i nasi dostawcy nie gwarantujemy, że strona spełni Twoje wymagania, będzie dostępna w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów lub będzie dokładna, niezawodna, wolna od wirusów lub innego szkodliwego kodu, kompletna, legalna lub bezpieczny. Jeśli obowiązujące prawo wymaga jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do witryny, wszystkie takie gwarancje są ograniczone w czasie do dziewięćdziesięciu (90) dni od daty pierwszego użycia.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji, więc powyższe wyłączenie może nie dotyczyć Ciebie. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia czasu obowiązywania dorozumianej gwarancji, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym wypadku firma ani nasi dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakiekolwiek utracone zyski, utracone dane, koszty zakupu produktów zastępczych lub jakiekolwiek pośrednie, wynikowe, przykładowe, incydentalne, specjalne lub karne szkody wynikające z lub odnoszące się do niniejszych warunków lub korzystania z witryny przez użytkownika lub niemożność korzystania z niej, nawet jeśli firma została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Dostęp do witryny i korzystanie z niej odbywa się według własnego uznania i na ryzyko, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia urządzenia lub systemu komputerowego lub utratę danych z tego wynikających.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, nasza odpowiedzialność wobec użytkownika za jakiekolwiek szkody wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane będzie zawsze ograniczona do maksymalnie pięćdziesięciu dolarów amerykańskich (50 USD). Istnienie więcej niż jednego roszczenia nie zwiększy tego limitu. Zgadzasz się, że nasi dostawcy nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy lub z nią związanej.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania.

Okres obowiązywania i wypowiedzenie. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej sekcji, niniejsze Warunki pozostaną w pełnej mocy podczas korzystania z Witryny. Możemy zawiesić lub wypowiedzieć Twoje prawa do korzystania z Witryny w dowolnym momencie z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego uznania, w tym w przypadku korzystania z Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków. Po wygaśnięciu Twoich praw wynikających z niniejszych Warunków, Twoje Konto oraz prawo do dostępu i korzystania z Witryny natychmiast wygasną. Rozumiesz, że każde zamknięcie Twojego Konta może wiązać się z usunięciem Treści użytkownika powiązanych z Twoim Kontem z naszych aktywnych baz danych. Firma nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie za wygaśnięcie Twoich praw wynikających z niniejszych Warunków. Nawet po wygaśnięciu Twoich praw wynikających z niniejszych Warunków, następujące postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy: Sekcje od 2 do 2.5, Sekcje 3 i Sekcje od 4 do 10.

Polityka praw autorskich.

Firma szanuje własność intelektualną innych osób i prosi użytkowników naszej Witryny o to samo. W związku z naszą Witryną przyjęliśmy i wdrożyliśmy politykę poszanowania prawa autorskiego, która przewiduje usuwanie wszelkich naruszających prawa materiałów oraz wypowiedzenie użytkownikom naszej Witryny internetowej, którzy wielokrotnie naruszają prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie. Jeśli uważasz, że jeden z naszych użytkowników, korzystając z naszej Witryny, bezprawnie narusza prawa autorskie do dzieła i chcesz, aby materiał, który przypuszczalnie naruszał, został usunięty, następujące informacje w formie pisemnego powiadomienia (zgodnie z do 17 USC § 512 (c)) należy dostarczyć naszemu wyznaczonemu przedstawicielowi ds. praw autorskich:

  • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis;
  • identyfikacja prac chronionych prawami autorskimi, które według Ciebie zostały naruszone;
  • identyfikacja materiału w naszych usługach, który Twoim zdaniem narusza prawo i którego usunięcia żądasz;
  • wystarczające informacje, aby umożliwić nam zlokalizowanie takich materiałów;
  • Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
  • oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że użycie materiałów budzących zastrzeżenia nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub zgodnie z prawem; i
  • oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​jesteś właścicielem praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone, lub że masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Należy pamiętać, że zgodnie z 17 USC § 512 (f), jakiekolwiek fałszywe przedstawienie istotnych faktów w pisemnym powiadomieniu automatycznie naraża stronę składającą skargę na odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i honoraria prawników poniesione przez nas w związku z pisemnym powiadomieniem i zarzutem naruszenie praw autorskich.

Generał

Niniejsze Warunki podlegają sporadycznym zmianom, a jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, możemy Cię o tym powiadomić, wysyłając Ci wiadomość e-mail na ostatni adres e-mail, który nam podałeś i / lub umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o zmianach w naszym Teren. Jesteś odpowiedzialny za podanie nam swojego najbardziej aktualnego adresu e-mail. W przypadku, gdy ostatni adres e-mail, który nam podałeś, jest nieważny, wysłanie przez nas wiadomości e-mail zawierającej takie powiadomienie będzie mimo wszystko stanowić skuteczne powiadomienie o zmianach opisanych w powiadomieniu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków wejdą w życie najwcześniej z trzydziestu (30) dni kalendarzowych po wysłaniu przez nas powiadomienia e-mailem lub trzydziestu (30) dni kalendarzowych po opublikowaniu przez nas powiadomienia o zmianach w naszej Witrynie. Zmiany te zaczną obowiązywać natychmiast dla nowych użytkowników naszej Witryny. Dalsze korzystanie z naszej Witryny po powiadomieniu o takich zmianach będzie oznaczać, że potwierdzasz takie zmiany i zgadzasz się na przestrzeganie warunków takich zmian. Rozwiązywanie sporów. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Umowy arbitrażowej. Stanowi część Twojej umowy z Firmą i wpływa na Twoje prawa. Zawiera procedury OBOWIĄZKOWEGO WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU ORAZ ZRZECZENIE SIĘ POSTĘPOWANIA ZBIOROWEGO.

Obowiązywanie umowy o arbitraż.  Wszelkie roszczenia i spory związane z Warunkami lub korzystaniem z jakiegokolwiek produktu lub usługi dostarczanej przez Firmę, których nie można rozwiązać nieformalnie lub w sądzie ds. Drobnych roszczeń, będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu na zasadzie indywidualnej na warunkach niniejszej Umowy arbitrażowej. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie postępowania arbitrażowe będą prowadzone w języku angielskim. Niniejsza Umowa arbitrażowa ma zastosowanie do Ciebie i Spółki, a także do wszelkich podmiotów zależnych, podmiotów stowarzyszonych, agentów, pracowników, poprzedników w interesie, następców i cesjonariuszy, a także wszystkich upoważnionych lub nieautoryzowanych użytkowników lub beneficjentów usług lub towarów dostarczanych na podstawie Warunków.

Wymóg powiadomienia i nieformalne rozstrzyganie sporów.  Zanim którakolwiek ze stron będzie mogła zwrócić się o arbitraż, musi najpierw wysłać drugiej stronie pisemne zawiadomienie o sporze opisujące charakter i podstawę roszczenia lub sporu oraz żądane zadośćuczynienie. Zawiadomienie do Spółki należy przesłać na adres: Quarry 25 ul. Po otrzymaniu Zawiadomienia Ty i Firma możecie podjąć próbę nieformalnego rozstrzygnięcia roszczenia lub sporu. Jeśli Ty i Firma nie rozwiążecie roszczenia lub sporu w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania Powiadomienia, każda ze stron może rozpocząć postępowanie arbitrażowe. Kwota jakiejkolwiek oferty ugodowej złożonej przez którąkolwiek ze stron nie może zostać ujawniona arbiterowi przed ustaleniem przez arbitra kwoty nagrody, do której uprawniona jest każda ze stron.

Zasady arbitrażu. Arbitraż zostanie wszczęty przez American Arbitration Association, uznanego dostawcę alternatywnych metod rozwiązywania sporów, który oferuje arbitraż zgodnie z opisem w tej sekcji. Jeżeli AAA nie jest dostępne do arbitrażu, strony zgadzają się wybrać alternatywnego Dostawcę ADR. Zasady Dostawcy ADR regulują wszystkie aspekty arbitrażu, z wyjątkiem przypadków, w których takie zasady są sprzeczne z Warunkami. Zasady arbitrażu konsumenckiego AAA regulujące arbitraż są dostępne w Internecie pod adresem adr.org lub dzwoniąc do AAA pod numer 1-800-778-7879. Arbitraż będzie prowadzony przez jednego, neutralnego arbitra. Wszelkie roszczenia lub spory, w których całkowita kwota żądanego orzeczenia jest mniejsza niż dziesięć tysięcy dolarów amerykańskich (10000,00 USD), mogą być rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu bez stawiennictwa, do wyboru strony ubiegającej się o ulgę. W przypadku roszczeń lub sporów, w których łączna kwota żądanej nagrody wynosi dziesięć tysięcy dolarów amerykańskich (10 000,00 USD) lub więcej, prawo do rozprawy zostanie określone w zasadach arbitrażu. Każde przesłuchanie odbędzie się w miejscu w promieniu 100 mil od Twojego miejsca zamieszkania, chyba że mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi i chyba że strony uzgodnią inaczej. Jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi, arbiter powiadomi strony z odpowiednim wyprzedzeniem o dacie, godzinie i miejscu wszelkich przesłuchań ustnych. Jakiekolwiek orzeczenie w sprawie wyroku wydanego przez arbitra może zostać wniesione do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji. Jeśli arbiter przyzna Ci nagrodę, która jest większa niż ostatnia oferta ugodowa złożona przez Firmę przed wszczęciem arbitrażu, Firma zapłaci Ci większą część nagrody lub 2 USD, 500,00. Każda ze stron poniesie własne koszty i wydatki wynikające z arbitrażu oraz zapłaci równą część opłat i kosztów Dostawcy ADR.

Dodatkowe zasady arbitrażu opartego na braku wyglądu.  W przypadku wybrania arbitrażu bez stawiennictwa, arbitraż będzie prowadzony telefonicznie, online i / lub wyłącznie na podstawie pisemnych oświadczeń; konkretny sposób zostanie wybrany przez stronę wszczynającą arbitraż. Arbitraż nie obejmuje osobistego stawiennictwa stron lub świadków, chyba że strony uzgodnią inaczej.

Limity czasowe.  Jeśli Ty lub Firma będziecie dążyć do arbitrażu, postępowanie arbitrażowe musi zostać wszczęte i / lub zażądane w terminie przedawnienia oraz w jakimkolwiek terminie wyznaczonym zgodnie z Zasadami AAA dla stosownego roszczenia.

Organ arbitra. W przypadku wszczęcia postępowania arbitrażowego arbiter zadecyduje o prawach i obowiązkach Państwa i Spółki, a spór nie zostanie skonsolidowany z żadnymi innymi sprawami ani połączony z żadnymi innymi sprawami lub stronami. Arbiter jest upoważniony do wydawania wniosków rozstrzygających w całości lub w części roszczenia. Arbiter będzie uprawniony do przyznania odszkodowania pieniężnego oraz przyznania wszelkich niepieniężnych środków lub ulg dostępnych osobie zgodnie z obowiązującym prawem, Zasadami AAA i Warunkami. Arbiter wyda pisemne orzeczenie i oświadczenie o decyzji opisujące istotne ustalenia i wnioski, na których opiera się orzeczenie. Arbiter ma takie same uprawnienia do przyznania zadośćuczynienia na zasadzie indywidualnej, jakie miałby sędzia w sądzie. Wyrok arbitra jest ostateczny i wiążący dla Ciebie i Firmy.

Zrzeczenie się procesu przysięgłych.  STRONY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ SWOICH KONSTYTUCJONALNYCH I USTAWOWYCH PRAW DO KONSTYTUCJI I PODEJMOWANIA PROCEDURY PRZED SĘDZIĄ LUB JURY, zamiast tego decydują, że wszystkie roszczenia i spory będą rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie z niniejszą Umową o arbitraż. Procedury arbitrażowe są zwykle bardziej ograniczone, wydajniejsze i tańsze niż zasady obowiązujące w sądzie i podlegają bardzo ograniczonej kontroli sądu. W przypadku gdyby doszło do sporu między Tobą a Firmą w jakimkolwiek sądzie stanowym lub federalnym w sprawie o unieważnienie lub wyegzekwowanie orzeczenia arbitrażowego lub w inny sposób, TY I SPÓŁKA ZRZECZASZ SIĘ WSZELKICH PRAW DO ROZWOJU JURY, zamiast tego decydując, że spór zostanie rozstrzygnięty przez sędziego.

Zrzeczenie się roszczeń grupowych lub skonsolidowanych.  Wszystkie roszczenia i spory w zakresie niniejszej umowy arbitrażowej muszą być rozstrzygane indywidualnie, a nie na zasadzie grupowej, a roszczenia więcej niż jednego klienta lub użytkownika nie mogą być przedmiotem arbitrażu lub postępowania sądowego wspólnie lub skonsolidowanego z roszczeniami jakiegokolwiek innego klienta lub użytkownika.

Poufność.  Wszystkie aspekty postępowania arbitrażowego są ściśle poufne. Strony zgadzają się zachować poufność, chyba że prawo stanowi inaczej. Niniejszy ustęp nie stanowi przeszkody dla strony w przedłożeniu sądowi jakichkolwiek informacji niezbędnych do wyegzekwowania niniejszej Umowy, wyegzekwowania orzeczenia arbitrażowego lub uzyskania nakazu lub słusznego zadośćuczynienia.

Rozdzielność postanowień.  Jeśli jakakolwiek część lub części niniejszej Umowy arbitrażowej zostaną uznane z mocy prawa za nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, wówczas taka konkretna część lub części nie będą miały mocy i skutków i zostaną zerwane, a pozostała część Umowy zostanie nadal z pełną mocą i skutkiem.

Prawo do zrzeczenia się.  Wszelkie lub wszystkie prawa i ograniczenia określone w niniejszej Umowie arbitrażowej mogą zostać zniesione przez stronę, przeciwko której dochodzone jest roszczenie. Takie zrzeczenie się nie uchyla ani nie wpływa na żadną inną część niniejszej Umowy arbitrażowej.

Przetrwanie umowy.  Niniejsza Umowa arbitrażowa będzie obowiązywać po rozwiązaniu Twoich relacji z Firmą.

Mały sąd roszczenia.  Niemniej jednak, zarówno Ty, jak i Firma, możecie wnieść indywidualny powództwo do sądu ds. Drobnych roszczeń.

Nadzwyczajna pomoc słuszna.  Tak czy inaczej, każda ze stron może zwrócić się do sądu stanowego lub federalnego o nadzwyczajne słuszne zadośćuczynienie w celu utrzymania status quo w toku arbitrażu. Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych nie będzie uważany za zrzeczenie się jakichkolwiek innych praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy arbitrażowej.

Roszczenia niepodlegające arbitrażowi.  Niezależnie od powyższego, roszczenia o zniesławienie, naruszenie ustawy o oszustwach komputerowych i nadużyciach oraz naruszenie lub sprzeniewierzenie patentu, praw autorskich, znaku towarowego lub tajemnic handlowych drugiej strony nie podlegają niniejszej Umowie arbitrażowej.

We wszystkich okolicznościach, w których powyższa umowa arbitrażowa zezwala stronom na prowadzenie postępowania sądowego, strony niniejszym zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji sądów znajdujących się w hrabstwie holenderskim w Kalifornii do takich celów.

Witryna może podlegać prawom kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych i może podlegać przepisom eksportowym lub importowym w innych krajach. Zgadzasz się nie eksportować, reeksportować ani nie przekazywać, bezpośrednio ani pośrednio, jakichkolwiek danych technicznych ze Stanów Zjednoczonych uzyskanych od Firmy ani jakichkolwiek produktów wykorzystujących takie dane, z naruszeniem przepisów lub regulacji eksportowych Stanów Zjednoczonych.

Siedziba firmy znajduje się pod adresem podanym w punkcie 10.8. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz zgłaszać skargi do Działu Pomocy Reklamacyjnej w Wydziale Produktów Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich, kontaktując się z nim pisemnie pod adresem 400 R Street, Sacramento, CA 95814 lub telefonicznie pod numerem (800 ) 952-5210.

Komunikacja elektroniczna.  Komunikacja między Tobą a Firmą odbywa się drogą elektroniczną, niezależnie od tego, czy korzystasz z Witryny, czy wysyłasz nam e-maile, czy też Firma publikuje powiadomienia w Witrynie lub komunikuje się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celach umownych (a) wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości od Spółki w formie elektronicznej; oraz (b) zgadzają się, że wszystkie warunki, umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które Firma przekazuje Państwu drogą elektroniczną, spełniają wszelkie prawne zobowiązania, które taka komunikacja byłaby spełniona, gdyby była sporządzona na papierze.

Całość warunków. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między Tobą a nami w zakresie korzystania z Witryny. Nasze niewykonanie lub niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie działać jako zrzeczenie się tego prawa lub postanowienia. Tytuły sekcji w niniejszych Warunkach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają skutków prawnych ani umownych. Słowo „w tym” oznacza „w tym bez ograniczeń”. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną nienaruszone, a nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zmodyfikowane, tak aby było ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Twoja relacja z Firmą jest relacją niezależnego wykonawcy, a żadna ze stron nie jest agentem ani partnerem drugiej strony. Niniejsze Warunki oraz twoje prawa i obowiązki nie mogą zostać scedowane, podzlecone, delegowane lub w inny sposób przekazane przez Ciebie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, a wszelkie próby cesji, podwykonawstwa, delegacji lub przeniesienia z naruszeniem powyższego będą nieważne. Firma może dowolnie scedować niniejsze Warunki. Warunki określone w niniejszych Warunkach są wiążące dla cesjonariuszy.

Twoja prywatność.  Przeczytaj naszą Politykę prywatności.

Informacje o prawach autorskich / znakach towarowych.  Prawa autorskie ©. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe, logo i znaki usługowe wyświetlane w Witrynie są naszą własnością lub własnością innych osób trzecich. Zabrania się używania tych Znaków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody takiej strony trzeciej, która może być właścicielem Znaków.

Informacje kontaktowe

E-mail: [email protected]